22.10.2018
Imieniny: Haliszki, Lody i Przybysława
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE - sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

 

ZAWIADOMIENIE

 

XLI po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 29 listopada 2017 r. o godz. 13.00

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia
  25 października 2017 r.

 4. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilamowicach w zakresie wydatkowania środków budżetowych w 2017 roku.

 5. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 6. Wystąpienia zaproszonych gości.

 7. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wilamowicach oraz Burmistrzowi Wilamowic za rok 2016.

 8. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Wilamowica za 2016 rok.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zmiany Uchwały Nr XXIX/223/16 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia
  24 listopada 2016 roku dotyczącej wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

  2) ustalenia dopłaty do ceny dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,

  3) uchylenia uchwały nr XXIX/228/16 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wilamowice na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku na obszarze działania „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej,

  4) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wilamowice na okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku na obszarze działania „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej,

  5) dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania „AQUA” S.A. w Bielsku – Białej,

  6) określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice,

  7) określenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice,

  8) ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,

  9) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pisarzowicach przy ulicy Bielskiej, stanowiącej własność Gminy Wilamowice,

  10) zmiany Uchwały Nr XV/101/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Wilamowicach,

  11) zmiany Uchwały Nr XV/102/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2015 w sprawie nadania Statutu Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR” w Wilamowicach,

  12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Dankowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dankowicach,

13) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Hecznarowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Hecznarowicach,

14) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Pisarzowicach,

15) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Abp. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wilamowicach,

16) stwierdzenia przekształcania dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kanonika Stefana Wojtyłki w Starej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starej Wsi,

17) zmiany uchwały Nr X/65/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art.42 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela,

  18) zmiany uchwały Nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice,

  19) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

  20) wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.

  1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

  2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

  3. Zakończenie sesji.

   

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  Stanisław Nycz