03.08.2020
Imieniny: Augustyna, Kamelii i Lidii
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE X sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

X po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 r. (tj. środa), o godz.: 13.00

w Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach, ul. Rynek 4 (I piętro, sala bankietowa)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad IX sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 29 maja 2019 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Wilamowice za 2018 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic wotum zaufania.

 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach za 2018 rok oraz ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wilamowice za 2018 rok.

 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wilamowice za 2018 rok.

 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice.

 10. Sprawozdanie finansowe Gminy Wilamowice za 2018 rok.

 11. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Wilamowic sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2018 rok.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilamowice za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2018 rok.

 13. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic absolutorium za 2018 rok.

 14. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wilamowic za 2018 rok.

 15. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wilamowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2018 rok,

 2. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności komunikacji po działce nr 59/6, położonej w Pisarzowicach,

 3. zmiany Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 31 maja 2005 r. pomiędzy Gminą Kozy, a Gminą Wilamowice w sprawie wykonywania przez Gminę Wilamowice zadania publicznego polegającego na zbiorowym odprowadzeniu ścieków na obszarze Gminy Kozy,

 4. zmiany Uchwały Nr XX/159/16 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Gminy Wilamowice,

 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 6. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

   

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik

 

Transmisja z Sesji na żywo