05.04.2020
Imieniny: Ireny, Kleofasa i Wincentego
 

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE - XI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XI po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 21 sierpnia 2019 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad X sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 26 czerwca 2019 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

 6. Informacja o przygotowaniu Gminy Wilamowice do sytuacji kryzysowej, np. powódź, pożar, epidemia itp.

 7. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wykonaniu Uchwały Nr IX/57/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach zbadania zasadności zarzutów zawartych w proteście wyborczym dotyczącym wyboru w dniu 19 maja 2019 roku Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice, wniesionym w dniu 22 maja 2019 roku.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru w dniu 19 maja 2019 roku Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice, wniesionego w dniu 22 maja 2019 roku,

 2. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,

 3. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników,

 4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

 5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 6. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik