19.09.2020
Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XIII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 25 września 2019 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 21 sierpnia 2019 r. oraz protokołu z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 4 września 2019 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Podziękowanie sołtysom pełniącym funkcję w kadencji 2015 – 2019.

 6. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o kontroli dotyczącej realizacji wybranych uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach.

 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilamowice, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz
  o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019.

 8. Analiza pozyskiwania funduszy unijnych na planowane inwestycje w Gminie Wilamowice.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany uchwały nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/345/17 z dnia 29 listopada 2017 r.;

 2. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach Nr XXVI/213/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wilamowice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego z opieki w takim klubie;

 3. przejęcia od Powiatu Bielskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wilamowice;

 4. zatwierdzenia Regulaminu wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej na kadencję 2020 - 2023;

 5. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej na kadencję 2020 – 2023;

 6. powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027;

 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 8. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik