03.10.2022
Imieniny: Bogumiła, Gerarda i Józefy
...

Jesteś tutaj

Zawiadomienie XLIX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

Zawiadomienie

 

XLIX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 27 lipca 2022 r. o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, ul. Paderewskiego 3)

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,
  która odbyła się dnia 22 czerwca 2022 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach;

 2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych
  w Wilamowicach;

 3. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych
  w Wilamowicach;

 4. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych
  w Pisarzowicach;

 5. zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2022-2025 w Gminie Wilamowice;

 6. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

 7. przyjęcia aktualizacji Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wilamowice na lata 2022-2023;

 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 9. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik