27.05.2018
Imieniny: Amandy, Jana i Juliana
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE XLV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

XLV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 28 lutego 2018 r. o godz. 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 13 stycznia 2018 r. oraz z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 31 stycznia 2018 r.

 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Kalendarz imprez kulturalnych na 2018 rok.

 7. Informacja o stanie środowiska w województwie śląskim w 2016 roku.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku -Białej,

 2. wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wilamowice,

 3. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

 4. zmiany Uchwały Nr XXVI/210/16 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice,

 5. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Wilamowicach,

 6. wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku – Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowgo Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,

 7. zmiany Uchwały Nr XLI/329/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia
  29 listopada 2017 roku dotyczącej wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 9. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Nycz