10.08.2022
Imieniny: Bianki, Borysa i Wawrzyńca
...

Jesteś tutaj

Zawiadomienie XLVIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

Zawiadomienie

 

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 r. o godz. 14.30 w restauracji Rogowa w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, Rynek 4)

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,
  która odbyła się dnia 25 maja 2022 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Wilamowice za 2021 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic wotum zaufania.

 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach za rok 2021.

 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Wilamowice.

 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice.

 11. Sprawozdanie finansowe Gminy Wilamowice za 2021 rok.

 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Wilamowic sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2021 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilamowice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2021 rok.

 14. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic absolutorium za 2021 rok.

 15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wilamowic za 2021 rok.

 16. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wilamowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2021 rok;

 2. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Pisarzowicach;

 3. zmiany uchwały XL/297/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;

 4. średnich cen jednostek paliwa w Gminie Wilamowice na rok szkolny 2022/2023;

 5. uchwalenia Statutu Sołectwa Pisarzowice;

 6. uchwalenia Statutu Sołectwa Dankowice;

 7. uchwalenia Statutu Sołectwa Hecznarowice;

 8. uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Wieś;

 9. uchwalenia Statutu Sołectwa Zasole Bielańskie;

 10. uchwalenia Statutu Osiedla Wilamowice;

 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 12. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik