07.07.2020
Imieniny: Estery, Kiry i Rudolfa
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE - XV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 27 listopada 2019 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 30 października 2019 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja Burmistrza w sprawie umorzeń, rozłożeń na raty zaległości podatkowych oraz zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej,

 2. ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok,

 3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

 4. zniesienia form ochrony z drzew wchodzących w skład pomnika przyrody
  w granicach administracyjnych Gminy Wilamowice,

 5. określenia na rok 2020 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice,

 6. określenia na 2020 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice,

 7. opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wilamowice,

 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 9. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik