07.03.2021
Imieniny: Flicyty, Kajetana i Pauli
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XVII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

XVII po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 29 stycznia 2020 r. (tj. środa), o godz.: 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji
w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 30 grudnia 2019 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Kalendarz imprez kulturalnych na 2020 rok.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Stara Wieś,

 2. przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
  i paliwa gazowe dla Gminy Wilamowice”,

 3. zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wilamowice na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej,

 4. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Katowicach długoterminowej pożyczki na częściowe sfinansowanie zadania pt.: „Dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej” w wysokości 480 000,00 zł,

 5. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielska-Białej,

 6. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Wilamowice,

 7. powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Wilamowicach ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wilamowice,

 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 9. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik