17.05.2021
Imieniny: Brunony, Sławomira i Wery
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XX po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz.: 14.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wilamowicach będzie prowadziła sesję z Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 3.

 

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 26 lutego 2020 r. oraz protokołu z obrad XIX sesji Rady Miejskiej
  w Wilamowicach, która odbyła się dnia 11 marca 2020 r.

 4. Informacja Burmistrza Wilamowic o działaniach podjętych wobec ogłoszonego stanu epidemii koronawirusa.

 5. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilamowice w 2020 roku,

 2. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

 3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice,

 4. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 5. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022,

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 7. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik