25.06.2018
Imieniny: Łucji, Witolda i Wilhelma
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE XXIX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXIX po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 24 listopada 2016 r. o godz. 14.30

w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji

w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 (I piętro, sala konferencyjna) 

                                                                                  

Porządek obrad:

 

1.     

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     

Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     

Przyjęcie protokołów obrad: XXVII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia
19 października 2016 r. oraz XXVIII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 8 listopada 2016 r.

4.     

Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

5.     

Wystąpienia zaproszonych gości.

6.     

Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     

zmiany Uchwały  Nr XIV/93/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 21 października 2015 roku dotyczącej wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;

2)     

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wilamowice;

3)     

ustalenia dopłaty do ceny dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach;

4)     

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kęty objętym Porozumieniem Międzygminnym zawartym w dniu 6 listopada 2006 r., na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach;

5)     

zatwierdzenia taryfy za  zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kozy objętym Porozumieniem Międzygminnym zawartym w dniu 31 maja 2005 r., na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach;

6)     

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Wilamowice na obszarze działania „AQUA” S.A. w Bielsku – Białej;

7)     

dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania „AQUA” S.A. w Bielsku – Białej;

8)     

określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice;

9)     

określenia na 2017 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice;

10) 

opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Wilamowice;

11) 

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

12) 

zmiany uchwały Nr XXVI/210/16 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice;

13) 

trybu udzielania i rozlicznia dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wilamowice przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

14) 

niewyrażenia zgody na odstąpienie przez Burmistrza Wilamowic od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty;

15) 

zmiany Uchwały Nr XXII/187/16 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bielskim na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Pięknej w Zasolu Bielańskim na odcinku od skrzyżowania z ul. Zaciszną do skrzyżowania z ul. Mostową/ul. Ptasznik”;

16) 

przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilamowice”;

17) 

ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok;

18) 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

19) 

wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016.

7.     

Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

8.     

Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

9.     

Zakończenie sesji.

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                               Stanisław Nycz