23.04.2021
Imieniny: Ilony, Jerzego i Wojciecha
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XXX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 25 marca 2021 r. o godz. 14.30

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 25 marca 2021 r. o godz. 14.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodnicząca Rady Miejskiej poprowadzi sesję z Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,
  która odbyła się dnia 17 lutego 2021 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Kalendarz imprez kulturalnych.

 6. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Wilamowice za rok 2021,

 2. zniesienia formy ochrony z drzewa wchodzącego w skład pomnika przyrody w granicach administracyjnych Gminy Wilamowice,

 3. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła,

 4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilamowice,

 5. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Wilamowic,

 6. rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 16 grudnia 2020 roku,

 7. rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 29 grudnia 2020 roku,

 8. petycji mieszkańców Hecznarowic,

 9. przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wilamowicach,

 10. zmiany uchwały nr XVII/126/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Wilamowicach ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wilamowice,

 11. zmiany uchwały Nr XXII/176/04 Rady Miejskiej w Wilamowicach z 29 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wilamowicach,

 12. udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wilamowice na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-691/93 „Stara Szkoła” w Starej Wsi,

 13. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 14. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik