18.05.2021
Imieniny: Alicji, Edwina i Eryka
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE - XXXI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXXI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 28 kwietnia 2021 r. o godz. 14.30. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Przewodnicząca Rady Miejskiej poprowadzi sesję z Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,
  która odbyła się dnia 25 marca 2021 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o kontroli Rady Sołeckiej w Pisarzowicach, która odbyła się dnia 24 marca 2021 r.

 6. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wsparcia dla rodzin,

 2. uchylenia uchwały Nr XIV/83/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego na tradycyjnych wartościach,

 3. przyjęcia przez Gminę Wilamowice Samorządowej Karty Praw Rodzin,

 4. rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 8 marca 2021 r.,

 5. zmiany uchwały Nr XXX/225/21 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła,

 6. przejęcia od powiatu bielskiego zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,

 7. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wilamowice,

 8. zmiany uchwały Nr XXIV/174/20 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,

 9. przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wilamowicach,

 10. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 8 kwietnia 2021 r. na uchwałę Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/222/12 z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,

 11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 12. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik