03.08.2021
Imieniny: Augustyna, Kamelii i Lidii
...

Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE XXXIV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 23 czerwca 2021 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach, ul. Rynek 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,
  która odbyła się dnia 30 kwietnia 2021 r.

 4. Wystąpienia zaproszonych gości.

 5. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Wilamowice za 2020 rok.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic wotum zaufania.

 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Wilamowicach za rok 2020.

 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Wilamowice.

 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2020 rok wraz
  z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice.

 11. Sprawozdanie finansowe Gminy Wilamowice za 2020 rok.

 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Wilamowic sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2020 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilamowice za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2020 rok.

 14. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic absolutorium za 2020 rok.

 15. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wilamowic za 2020 rok.

 16. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wilamowic z tytułu wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2020 rok,

 2. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wilamowice,

 3. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Wilamowice na rok szkolny 2021/2022,

 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 5. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2021.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik