22.07.2018
Imieniny: Magdaleny, Mileny i Wawrzyńca
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE XXXV sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

 

XXXV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 r. o godz. 13.00

w budynku restauracji „Rogowa” w Wilamowicach ( I piętro- sala bankietowa)

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 31 maja 2017 r.

 4. Zapytania, wnioski, interpelacje radnych.

 5. Wystąpienia zaproszonych gości.

 6. Omówienie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach za 2016 rok wraz z oceną zasobów pomocy społecznej dla gminy Wilamowice za 2016 rok.

 7. Omówienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wilamowice za 2016 rok.

 8. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilamowice za 2016 rok.

 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2016 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wilamowice.

 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Wilamowic sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wilamowice za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za 2016 rok.

 12. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic absolutorium za 2016 rok.

 13. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wilamowic za 2016 rok.

 14. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wilamowic z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;

 2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice za 2016 rok;

 3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach za 2016 rok;

 4. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019;

 5. przekazania środków finansowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem aparatury medycznej w zakresie ochrony zdrowia;

 6. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilamowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;

 8. wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 3. Zakończenie sesji.

   

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nycz