22.04.2021
Imieniny: Łukasza, Kai i Nastazji
...

Jesteś tutaj

ZWIADOMIENIE XXVII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

Wersja do wydruku

ZAWIADOMIENIE

XXVII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 16 grudnia 2020 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3, w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 25 listopada 2020 r.

 4. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o kontroli przeprowadzonej w Placówce Wsparcia Dziennego w Wilamowicach dnia 30 listopada 2020 r.

 5. Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. ustanowienia pomników przyrody,

 2. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, nauczycielom przedszkoli, szkół i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice,

 3. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania

 4. Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom przedszkoli, szkół i zespołów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice,

 5. zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Wilamowice na lata 2021 – 2024”,

 6. dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Wilamowice na obszarze działania "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej,

 7. zmiany Uchwały Nr XVI/105/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku dotyczącej wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

 8. ustalenia dopłaty do ceny dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilamowice na obszarze działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach,

 9. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,

 10. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,

 11. przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

 12. przekazania skargi do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

 13. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2021 rok,

 14. uchwalenia planu pracy Komisji Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2021 rok,

 15. uchwalenia planu pracy Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2021 rok,

 16. uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2021 rok,

 17. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2021 rok,

 18. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice,

 19. wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2020.

 1. Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.

 2. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Stanisława Kudłacik