03.10.2023
Imieniny: Bogumiła, Gerarda i Józefy
...

Jesteś tutaj

Wykaz inwestycji realizowanych w 2015 roku

Wersja do wydruku

Nazwa zadania: „Remont miejsc postojowych koło Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach”

Termin realizacji: 05.03.2015 – 30.03.2015

Wartość zadania: 131 716,15 PLN

Wysokość dofinansowania: 85 856,00 PLN

Źródło dofinansowania: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” ( LGD Ziemia Bielska ) dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Partnerzy projektu: -

Opis zadania: Remont miejsc postojowych koło Ośrodka Zdrowia w Wilamowicach. Wykonano kanalizację deszczową, krawężniki, chodniki z kostki brukowej betonowej ( droga manewrowa i miejsca parkingowe o powierzchni 231,3 m2 ), ogrodzenie oraz trawniki ( zasadzono drzewa i krzewy ).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pisarzowicach”

Termin realizacji: 01.06.2015 – 31.10.2015

Wartość zadania: 1 024 595,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 295 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ w ramach Programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej

Partnerzy projektu: -

Opis zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 22x44 m ( wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem ), w ramach którego wyodrębnione: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40x20, 2 boiska do koszykówki o wymiarach 20x15, 2 boiska do siatkówki o wymiarach 9x15; budowa bieżni, budowa zeskoczni skoku wzwyż, budowa zeskoczni skoku w dal, budowa rzutni do pchnięcia kulą, odwodnienie terenu boiska, oświetlenie terenu boiska, zagospodarowanie terenu ( chodniki i place, droga wewnętrzna, brama wjazdowa ).


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa zadania: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”

Termin realizacji: 15.12.2008 – 30.11.2015

Wartość zadania: : 4 664 423,63 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 014 009,17 PLN`

Źródło dofinansowania: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Oś priorytetowa: I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie: 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Partnerzy projektu: -

Opis zadania: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach – zwiększenie przepustowości obiektu i optymalizacja procesów mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków; budowa linii średniego napięcia wraz z budową stacji transformatorowej dla zasilania w energię elektryczną oczyszczalni.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku hydroforni w Wilamowicach”

Termin realizacji: 01.04.2015 – 30.11.2015

Wartość zadania: : 374 719,66 PLN

Wysokość dofinansowania: 122 196,00 PLN – pożyczka

Źródło dofinansowania: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

Partnerzy projektu: -

Opis zadania: Termomodernizacja budynku hydroforni w Wilamowicach, w tym: wymiana instalacji c.o., modernizacja kotłowni ( likwidacja starego kotła węglowego ), docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDUKACJA

Nazwa zadania: „Rozwój edukacji gimnazjalnej w Gminie Wilamowice

Termin realizacji: 01.09.2014– 26.06.2015

Wartość zadania: : 96 480,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 82 008,00 PLN

Źródło dofinansowania: Programu Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Partnerzy projektu: -

Opis zadania: Projekt realizowano w trzech gimnazjach, poprzez prowadzenie 16 rodzajów zajęć: wyrównawczych, rozwojowych i zawodoznawczych dla 189 uczniów. Przeprowadzono łącznie 870 godzin zajęć, które w sposób ciekawy, nowatorski i efektywny przeprowadzili nauczyciele zatrudnieni na co dzień w naszych gimnazjach. W realizację zaangażowanych było 20 nauczycieli, 3 dyrektorów oraz 2 pracowników administracji. W ramach realizacji projektu przeprowadzono również warsztaty dla nauczycieli na temat „Równość szans (płci) w edukacji”.
Zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały, wyposażenie i sprzęt potrzebny do realizacji projektu na łączną kwotę przekraczającą 20 000,00 PLN.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa zadania: „NASZE  PRZEDSZKOLAKI

Termin realizacji: 01.08.2013– 29.06.2015

Wartość zadania: 410 535,41 PLN

Wysokość dofinansowania: 348 955,10 PLN

Źródło dofinansowania: Programu Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX, rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w systemie oświaty

Partnerzy projektu: -

Opis zadania: Uruchomienie i wyposażenie nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – Szkoła Podstawowa w Starej Wsi i realizacja dodatkowych zajęć dla 32 dzieci uczęszczających do w/w oddziału w tym, nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego, logopedii i gimnastyki korekcyjnej. Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi – Przedszkole Publiczne w Dankowicach w tym : Nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego, logopedii i gimnastyki korekcyjnej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMOC SPOŁECZNA

Nazwa zadania: „Senior-WIGOR”

Termin realizacji: 01.08.2015– 21.12.2015

Wartość zadania: 312 500,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 250 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Program Wieloletni „Senior – WIGOR” na lata 2015-2020

Partnerzy projektu: -

Opis zadania: Zorganizowanie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" dla

mieszkańców Gminy Wilamowice będących w wieku powyżej 60 roku życia, którzy są nieaktywni zawodowo. W ramach zadania przewiduje się: remont pomieszczeń, w wyniku którego spełnione zostaną standardy określone w Programie "Senior-WIGOR", zakup i dostawę wyposażenia do Dziennego Domu "Senior-WIGOR", bieżącą działalność placówki przy współudziale środków pochodzących z Programu "Senior-WIGOR". Oferta Dziennego Domu "Senior-WIGOR" dostosowana będzie do potrzeb i oczekiwań osób korzystających i obejmować będzie takie usługi jak: socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nazwa zadania: „Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców Gminy Wilamowice”

Termin realizacji: 01.05.2015– 29.02.2016

Wartość zadania: -

Wysokość dofinansowania: -

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Partnerzy projektu: -

Opis zadania: Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów  nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (z powodu: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, w których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania  z pomocy społecznej, tj. 813 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie (dotyczy Podprogramu 2014 i 2015).

Począwszy od Podprogramu 2015 przewidziany jest szerszy asortyment artykułów spożywczych (13 produktów), w tym artykuły skrobiowe (makaron świderki, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający) artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy) artykuły mięsne (mielonka wieprzowa, klopsy w sosie własnym), cukier, tłuszcze- olej rzepakowy.