03.12.2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki i Ksawery
...

Jesteś tutaj

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY PRAWNE, FIZYCZNE W 2017 ROKU

Wersja do wydruku

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY PRAWNE, FIZYCZNE W 2017 ROKU

 
 • telefony kontaktowe:
  (33) 812-94-49, (33) 812-94-30
DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych   
deklaracja.pdf     Deklaracja.pdf - wersja interaktywna
 
 
DT-1/A - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
deklaracja.pdf     Deklaracja.pdf - wersja interaktywna
 
 
Uwaga!!!
Formularze należy drukować dwustronnie
 
 
Podatnicy są zobowiązani:
 • składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
   

  Wymagane dokumenty:

 • Dowód rejestracyjny, umowa (faktura) kupna-sprzedaży w przypadku zbycia (wyrejestrowania) pojazdu (oryginały do wglądu).
 • Decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (w przypadku zaistnienia takich okoliczności).
 • Decyzja organu rejestrującego o trwałym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 • Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w przypadku zmiany siedziby dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Terminy płatności:
Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
 • do dnia 15 lutego – I rata,
 • do dnia 15 września – II rata, każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
 • po dniu 1 lutego a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie:
  • w ciągu 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  • do dnia 15 września danego roku – II rata,
 • od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy w ustawowo określonych terminach za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych
lub w kasie Urzędu Gminy w Wilamowicach - pokój nr 11 w godzinach:
 
poniedziałek od 7:30 do 12:00 oraz od 13:00 do 14:30
wtorek 7:30 do 12:00 oraz od 13:00 do 14:30
środa 7:30 do 12:00 oraz od 13:00 do 16:00
czwartek 7:30 do 12:00 oraz od 13:00 do 14:30
piątek 7:30 do 12:00 oraz od 13:00 do 14:00

 

Podatnicy, którzy dotychczas nie składali deklaracji na podatek od środków transportowych wpłacają podatek na konto bankowe Urzędu Gminy Wilamowice.
 
 
 
 
Pliki: 

Podatki 2015

Podatki 2015

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Petycje i zapytania do urzędu Projekty unijne

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Grobonet

Galeria