10.08.2022
Imieniny: Bianki, Borysa i Wawrzyńca
...

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 28 /2016 Burmistrza Wilamowic

Wersja do wydruku

Zarządzenie nr 28 /2016
Burmistrza Wilamowic
z dnia 17 maja 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach planowaną na dzień 25 maja 2016 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

        Na podstawie:

•        

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

•        

art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie:

1) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Wilamowicach;

2) wysokości, zasad i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wilamowice;

3) nadania nazwy drodze w Hecznarowicach (ul. Edwarda Chuchera).

§ 2.

1.           

Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:

•        

opublikowana dnia 18 maja 2016 roku,

- na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/.

•        

wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach I piętro, pok. Nr 15/.

2.           

Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach  18 – 24 maja 2016 r.

3.           

Projekty uchwał poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki nr 1 – 3
d
o  niniejszego Zarządzenia.

4.           

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów uchwał  odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

5.           

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

6.           

Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektów uchwał wymienionych w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Burmistrz Wilamowic

                                                                                                  mgr Marian Trela

                                                                                             

 

                                                                          

Pliki: