18.11.2018
Imieniny: Klaudyny, Romana i Tomasza
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Zarządzenie nr 36 /2016

Wersja do wydruku

Zarządzenie nr 36 /2016
Burmistrza Wilamowic
z dnia
21 czerwca 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach planowaną na dzień 29 czerwca 2016 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

 • art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie:

1) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

2) zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wilamowice;

3) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w Gminie Wilamowice.

 

§ 2.

  1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:

   • opublikowana dnia 22 czerwca 2016 roku,

    - na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

  1. - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/.

    • wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach I piętro, pok. Nr 15/.

   1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach 2228 czerwca 2016 r.

   2. Projekty uchwał poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki nr 1 – 3
    do niniejszego Zarządzenia.

   3. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów uchwał odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

   4. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

   5. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektów uchwał wymienionych w § 1.

   § 3.

   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

   § 4.

   Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

   § 5.

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

    

   z up. Burmistrza

   mgr inż. Stanisław Gawlik

   Zastępca Burmistrza

    

    

    

   Pliki: 
   zał nr 1.pdf569.11KB
   zał nr 2.pdf103.17KB
   zał nr 3.pdf109.11KB