03.10.2023
Imieniny: Bogumiła, Gerarda i Józefy
...

Jesteś tutaj

Wykaz inwestycji realizowanych w 2016 roku

Wersja do wydruku

OPIS PRZEDSIĘWZIEĆ REALIZOWANYCH PRZY UDZIALE
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W I PÓŁROCZU 2016

 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach”

W dniu 20.04.2016 zakończony został proces rozliczenia inwestycji realizowanej w latach 2010-2013, a współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wniosek o płatność został oceniony pozytywnie i zatwierdzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który pełnił rolę Instytucji Wdrażającej dla ww. programu. Całkowite koszty realizacji projektu wyniosły 4.626.031,23 PLN, zaś dofinansowanie ( dotacja ), które otrzymała Gmina Wilamowice wyniosła 2.821.110,71 PLN ( 60,98% ).

„Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach”

Projekt jest realizowany w ramach RPO WSL 2014-2020 oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy; działanie: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego; poddziałanie: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”Maluch 2016 – moduł 1”.

Projekt pt.: „Klub Dziecięcy KAROL w Pisarzowicach” skierowany jest łącznie do 15 kobiet pracujących, chcących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka oraz do 5 kobiet pozostających bez pracy oraz do ich dzieci. Cel główny projektu to wyrównanie szans zawodowych oraz umożliwienie 20 kobietom, mieszkankom Gminy Wilamowice pogodzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. W gminie Wilamowice potencjalnych uczestniczek projektu mamy

ok. 100, w tym ponad 70 w sołectwie Pisarzowice, stąd decyzja o utworzeniu Klubu właśnie w tym sołectwie ( Badanie potrzeb w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi do lat trzech wnioskodawca przeprowadził wśród mieszkańców wszystkich sołectw w okresie od 04 do 18 września 2015 r.). W ramach niniejszego projektu zaplanowano: prace zw. z dostosowaniem i wyposażeniem pomieszczeń dla dzieci, zapewnienie opieki dla 20 maluchów w wieku od 1 do 3 lat, w tym organizację zajęć dodatkowych uwzględniając pełny rozwój osobowości małego dziecka, tj. zajęć z ceramiki, z j. angielskiego i muzyki.

Efektem finalnym projektu będzie powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka 15 kobiet, poszukiwanie pracy przez 5 kobiet.

 

Projekt jest realizowany od 01.05.2016 i potrwa do 31.08.2017 r. W pierwszy etapie do 30.09.2016 przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczeń.

 

Koszty realizacji projektu w roku 2016:

  1. Adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia i pomocy naukowych – 435.561,68 PLN

  2. Koszty funkcjonowania – 79.460,00 PLN

  3. Zarządzanie projektem – 22.850,00 PLN

RAZEM: 537.871,68 PLN

 

Dofinansowanie w roku 2016:

348.241,20 PLN ( 64,74% ), w tym:

- 174.363,20 PLN w ramach RPO WSL 2014-2020

- 173 878,00 PLN w ramach Programu Maluch 2016