10.08.2022
Imieniny: Bianki, Borysa i Wawrzyńca
...

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 80 / 2016 Burmistrza Wilamowic

Wersja do wydruku

Zarządzenie nr 80 / 2016
Burmistrza Wilamowic
z dnia 12 października 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 19 października 2016 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

        Na podstawie:

•         

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

•         

art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie:

1)         Przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu.

§ 2.

1.               

Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:

•         

opublikowana dnia 12 października 2016 roku,

- na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/.

wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach I piętro, pok. Nr 15/.

2. 

Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach 12 – 18 października 2016 r.

3.

Projekt uchwały poddany konsultacjom i wymieniony w § 1 stanowi załącznik do  niniejszego Zarządzenia.

4. 

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektu uchwały  odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

 5. 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

6. 

Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektu uchwały wymienionego w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej  w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektu uchwały.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                BURMISTRZ

                                                                                                              mgr Marian Trela   

 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                          

Pliki: