10.08.2022
Imieniny: Bianki, Borysa i Wawrzyńca
...

Jesteś tutaj

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 Burmistrza Wilamowic z dnia 16 listopada 2016r.

Wersja do wydruku

ZARZĄDZENIE NR 91/2016
B
URMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 16 listopada 2016 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 24 listopada 2016 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

 • art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie:

 1. projektu uchwały w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice;

 2. projektu uchwały w sprawie określenia na 2017 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice;

 3. projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

 4. trybu udzielania i rozlicznia dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wilamowice przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

 5. projektu Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

   

§ 2.

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:

  • opublikowana dnia 17 listopada 2016 roku,

   - na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

 1. - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/.

  • wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach I piętro, pok. Nr 15/.

 1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach 17 – 23 listopada 2016 r.

 2. Projekty poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki
  do niniejszego Zarządzenia.

 3. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

 4. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

 5. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektów wymienionych w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Stanisław Gawlik

ZASTĘPCA BURMISTRZA