19.09.2019
Imieniny: Januarego, Konstancji i Leopolda
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZARZĄDZENIE NR 16 / 2017 BURMISTRZA WILAMOWIC

Wersja do wydruku

ZARZĄDZENIE NR 16 / 2017
BURMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 7 marca 2017 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 15 marca 2017 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446),

 • art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

 1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;

 2. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Wilamowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

 3. określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wilamowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

 4. uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice”;

 5. nadania nazwy drodze w Pisarzowicach /ul. Wiosenna/;

 6. nadania nazwy drodze w Wilamowicach /ul. gen. Józefa Hallera/;

§ 2.

  1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:

   • opublikowana dnia 7 marca 2017 roku,

    - na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

  1. - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/.

    • wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach,
     ul. Paderewskiego 3, I piętro - pok. nr 15/.

   1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach 7 – 14 marca 2017 r.

   2. Projekty poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki
    do niniejszego Zarządzenia.

   3. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

   4. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

   5. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektów wymienionych w § 1.

   § 3.

   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

   § 4.

   Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

   § 5.

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

    

   BURMISTRZ

   mgr Marian Trela

    

   Pliki: 
   zał 1.pdf277.25KB
   zał 2.pdf106.02KB
   zał 3.pdf106.87KB
   zał 4.pdf1.37MB
   zał 4.pdf1.37MB
   zał 5.pdf249.04KB
   zał 6.pdf238.28KB