08.12.2023
Imieniny: Delfiny, Marii i Wirginiusza
...

Jesteś tutaj

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Wersja do wydruku

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE  W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Gmina Wilamowice ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła.

Celem programu jest wymiana nieekologicznych, nisko sprawnych, węglowych źródeł ciepła lub gazowych starszych niż 10 lat na nowe wysokosprawne, ekologiczne gazowe urządzenia grzewcze, kotły na pellet lub pompy ciepła w latach 2022-2023. O dofinansowanie w ramach powyższego Programu mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Dotacja przyznawana jest na podstawie wniosku - zgodnie ze wzorem, który będzie można pobrać w Urzędzie Gminy Wilamowice, Rynek 1, 43-330 Wilamowice lub na stronie internetowej Gminy Wilamowice – www.gmina.wilamowice.pl. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji na 2023 rok należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilamowicach w terminie od 25 kwietnia do 30 września 2023 r.

Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków zabezpieczonych w planie wydatków budżetu Gminy, na dany rok budżetowy – w 2023 roku planuje się dofinansowanie 50 inwestycji. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w regulaminie.  Na etapie składania wniosku o przyznanie należy dysponować następującymi informacjami:

1)dane dotyczące działki i budynku tj.: data oddania budynku do użytkowania, numer działki, powierzchnia ogrzewana budynku,

2)dane dotyczące istniejącego źródła ciepła: rodzaj stosowanego opału, rok produkcji, moc kotła, ilość zużywanego paliwa w sezonie grzewczym, sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej,

3)dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej: Udział wydzielonej powierzchni budynku mieszkalnego przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej (%).

Data oddania budynku do użytkowania, rok produkcji kotła mogą stanowić wartości orientacyjne.

Wnioski niekompletne, w przypadku bezskutecznego wezwania przez Gminę do ich uzupełnienia w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania Wnioskodawcy, Urząd pozostawia bez rozpatrzenia.

Pozytywna weryfikacja wniosku jest podstawą podpisania umowy trójstronnej (pomiędzy mieszkańcem, Gminą i Wykonawcą tj. firmą montującą kocioł) o dofinansowanie wymiany źródła ciepła i przyznania dotacji.

Przed podpisaniem umowy dotacji, mieszkaniec zobowiązany jest zlecić wykonanie wstępnej opinii kominiarskiej ( dotyczy wymiany kotłów węglowych na gazowe lub na pellet) oraz wykonać zalecenia w niej zawarte na własny koszt. Ponadto należy dostarczyć kosztorys ofertowy, wypełniony wspólnie z wykonawcą. Dofinansowane zostaną jedynie inwestycje wykonane po podpisaniu umowy trójstronnej. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest zezłomowanie starych kotłów, a dofinansowany kocioł musi stanowić jedyne źródło ogrzewania budynku.

Kwota dotacji na wymianę źródła ciepła wynosić będzie 40% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 3 500 zł. na jeden budynek mieszkalny. Kosztem kwalifikowanym jest kwota netto obejmująca demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną aparaturą towarzyszącą.

Po wykonaniu inwestycji mieszkaniec wypłaci Wykonawcy część kwoty wynikającej z kosztorysu, będącego załącznikiem do zawartej umowy trójstronnej. Dotacja zostanie wypłacona na konto Wykonawcy w jednej transzy po zakończeniu zadania, przedłożeniu oryginałów faktur (rachunków) oraz sporządzeniu protokołu odbioru inwestycji.

Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest deklaracja, że nowe urządzenie będzie eksploatowane przez okres 5 lat po wykonaniu inwestycji oraz wyrażenie zgody na wstęp do budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu.

Harmonogram pozyskania dotacji:

  1. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Gminy w Wilamowicach - od 25 kwietnia  do 30 września 2023 r.
  2. Zlecenie wykonania wstępnej opinii kominiarskiej oraz wykonanie zaleceń wynikających ze wstępnej opinii kominiarskiej – do dnia podpisania umowy trójstronnej z Gminą i Wykonawcą,
  3. Dostarczenie kosztorysu ofertowego – przed podpisaniem umowy,
  4. Podpisanie umowy trójstronnej – do 14 dni od otrzymania wezwania,
  5. Realizacja zadania – do 15 października 2023 r.,
  6. Przedłożenie dokumentów do Urzędu Gminy – do 15 listopada 2023 r.

 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiDotacje

Program Czyste Powietrze Projekty unijneGaleria