19.01.2022
Imieniny: Erwiny, Henryka i Mariusza
...

Jesteś tutaj

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Wersja do wydruku

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WILAMOWICE  W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW MODERNIZACJI ŹRÓDEŁ CIEPŁA

 

Gmina Wilamowice ogłasza nabór do projektu realizowanego w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wilamowice na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”. Celem programu jest wymiana nie ekologicznych, nisko sprawnych, węglowych źródeł ciepła na nowe wysokosprawne, ekologiczne gazowe urządzenia grzewcze w latach 2021-2022. O dofinansowanie w ramach powyższego Programu mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Dotacja przyznawana jest na podstawie wniosku - zgodnie ze wzorem, który będzie można pobrać w Urzędzie Gminy Wilamowice, Rynek 1, 43-330 Wilamowice lub na stronie internetowej Gminy Wilamowice – www.gmina.wilamowice.pl – wniosek stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Kompletne wnioski o udzielenie dotacji na 2021 rok należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilamowicach w terminie od 13 kwietnia do
6 maja 2021 r. Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków zabezpieczonych w planie wydatków budżetu Gminy, na dany rok budżetowy – w 2021 roku planuje się dofinansowanie 120 inwestycji. Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym przenoszone są do realizacji na rok następny wg kolejności zgłoszeń. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w regulaminie. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie Komisja powołana przez Burmistrza Gminy Wilamowice, w terminie 30 dni od daty zakończenia naboru wniosków.  Na etapie składania wniosku o przyznanie należy dysponować następującymi informacjami:

1)dane dotyczące działki i budynku tj.: data oddania budynku do użytkowania, numer działki, powierzchnia ogrzewana budynku,

2)dane dotyczące istniejącego źródła ciepła: rodzaj stosowanego opału, rok produkcji, moc kotła, ilość zużywanego paliwa w sezonie grzewczym, sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej,

3)dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej: Udział wydzielonej powierzchni budynku mieszkalnego przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej (%).

 

Data oddania budynku do użytkowania, rok produkcji kotła mogą stanowić wartości orientacyjne.

Wnioski niekompletne, w przypadku bezskutecznego wezwania przez Gminę do ich uzupełnienia w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania Wnioskodawcy, Urząd pozostawia bez rozpatrzenia.

Pozytywna weryfikacja wniosku jest podstawą podpisania umowy trójstronnej (pomiędzy mieszkańcem, Gminą i Wykonawcą tj. firmą montującą kocioł) o dofinansowanie wymiany źródła ciepła i przyznania dotacji.

 

Przed podpisaniem umowy dotacji, mieszkaniec zobowiązany jest zlecić wykonanie wstępnej opinii kominiarskiej oraz wykonać zalecenia w niej zawarte na własny koszt. Ponadto należy dostarczyć kosztorys ofertowy, wypełniony wspólnie z wykonawcą. Dofinansowane zostaną jedynie inwestycje wykonane po podpisaniu umowy trójstronnej. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji jest zezłomowanie starych kotłów,
a dofinansowany kocioł musi stanowić jedyne źródło ogrzewania budynku.

 

Kwota dotacji na wymianę źródła ciepła wynosić będzie 40% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 3 500 zł. na jeden budynek mieszkalny. Kosztem kwalifikowanym jest kwota netto obejmująca demontaż starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego źródła ciepła wraz z niezbędną aparaturą towarzyszącą.

Po wykonaniu inwestycji mieszkaniec wypłaci Wykonawcy część kwoty wynikającej z kosztorysu, będącego załącznikiem do zawartej umowy trójstronnej. Dotacja zostanie wypłacona na konto Wykonawcy w jednej transzy po zakończeniu zadania, przedłożeniu oryginałów faktur (rachunków) oraz sporządzeniu protokołu odbioru inwestycji.

Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest deklaracja, że nowe urządzenie będzie eksploatowane przez okres 5 lat po wykonaniu inwestycji oraz wyrażenie zgody na wstęp do budynku osobom sprawującym nadzór nad realizacją Programu.

Harmonogram pozyskania dotacji:

  1. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Gminy w Wilamowicach - od 13 kwietnia  do 6 maja 2021 r.
  2. Zlecenie wykonania wstępnej opinii kominiarskiej oraz wykonanie zaleceń wynikających ze wstępnej opinii kominiarskiej – do dnia podpisania umowy trójstronnej z Gminą i Wykonawcą,
  3. Dostarczenie kosztorysu ofertowego – przed podpisaniem umowy,
  4. Podpisanie umowy trójstronnej – do 14 dni od otrzymania wezwania,
  5. Realizacja zadania – do 15 października 2021 r.,
  6. Przedłożenie dokumentów do Urzędu Gminy – do 15 listopada 2021 r.