09.12.2023
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
...

Jesteś tutaj

Podatek od nieruchomości - Osoby Prawne

Wersja do wydruku

 

ODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE W 2018 ROKU

 

  • telefony kontaktowe:
    (33) 812-94-49, (33) 812-94-51, (33) 812-94-30
INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. rolnego, leśnego. 
 
 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

1. Od budynków lub ich części:

 

1) mieszkalnych

0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej:

 22,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,80 od 1 m2 powierzchni użytkowej

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działaności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 
4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego:

3,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

2. Od budowli:

 

a) według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkachi opłatach lokalnych, za wyjątkiem:

2%

b) budowli służących do zbiorwego odprowadzania i oczyszczania ścieków według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkachi opłatach lokalnych

0,5%

3. Od gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków:

0,86 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni:

4,63zł od 1 ha powierzchni

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego, za wyjątkiem:

0,32 zł od 1m2 powierzchni

d) gruntów stanowiących drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntówi budynków symbolem "dr" nie związanych z prowadzeniem działaności gospodarczej

0,01 zł od 1m2 powierzchni

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz.U. poz.1777),i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 

 

3,04 zł od 1m2 powierzchni

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PODATNIKÓW PYTANIA