10.08.2022
Imieniny: Bianki, Borysa i Wawrzyńca
...

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 77 /2013 Burmistrza Wilamowic

Wersja do wydruku

Zarządzenie nr 77 /2013
Burmistrza Wilamowic
z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach planowaną na dzień 30 października 2013 r. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie projektu aktu w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),

 • art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie:

 1. Ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice – załącznik nr 1.

§ 2.

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:

  • opublikowana dnia 22 października 2013 roku,

   - na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

   - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/

  • wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

 2. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach 22 – 29 października 2013 r.

 3. Projekt uchwały poddany konsultacji i wymieniony w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 4. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektu uchwały odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

 5. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

- 2 -

 

 1. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektu uchwały wymienionego w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektu uchwały.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Burmistrz Wilamowic

Marian Trela

 

Pliki: 

Podatki 2015

Podatki 2015

Gospodarka odpadami Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Petycje i zapytania do urzędu Projekty unijne

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Grobonet

Galeria