18.11.2018
Imieniny: Klaudyny, Romana i Tomasza
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Zarządzenie nr 35/2014 Burmistrza Wilamowic z dnia 17 czerwca 2014 r.

Wersja do wydruku

Zarządzenie nr 35/2014
Burmistrza Wilamowic
z dnia 17 czerwca 2014 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach planowaną na dzień 25 czerwca 2014 r. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie projektu aktu w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

 • art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie:

 1. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice.

§ 2.

  1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:

   • opublikowana dnia 17 czerwca 2014 roku,

    - na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

  1. - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/

    • wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

   1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach 17 – 24 czerwca 2014 r.

   2. Projekt uchwały poddany konsultacjom i wymieniony w § 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

   3. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektu uchwały odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

   1. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

   2. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektu uchwały wymienionego w § 1.

   § 3.

   Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektu uchwały.

   § 4.

   Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

   § 5.

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

    

    

   z up. Burmistrza

   mgr inż. Stanisław Gawlik

   Zastępca Burmistrza

    

    

    

   Pliki: