08.12.2023
Imieniny: Delfiny, Marii i Wirginiusza
...

Jesteś tutaj

Gmina Wilamowice realizuje projekt

Wersja do wydruku

Gmina Wilamowice realizuje projekt pn.: „Wilamowice i Hecznarowice - Kompetentni Uczniowie”

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

 

Miejsce realizacji projektu:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ABP. JÓZEFA BILCZEWSKIEGO
  W WILAMOWICACH,
  Rynek 14, 43-330 Wilamowice
 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA
  W HECZNAROWICACH,
  ul. Krakowska 110, 43-330 Wilamowice

 

Celem projektu: jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 76 uczniów, w tym 42 uczennic uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilamowice, w okresie od 01.09.2022r. do 30.06.2023r. oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkołach poprzez stworzenie w placówkach objętych projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, indywidualizację pracy z uczniem z SPE oraz poprzez podniesienie kompetencji 2 nauczycieli.

 

W ramach projektu zaplanowano:

 • zakup do placówek objętych projektem sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 • realizacja 600 godzin zajęć wyrównawczych, metodą eksperymentu, z zakresu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla 76 uczniów,
 • przeprowadzenie szkoleń dla 2 nauczycieli z placówek edukacyjnych.

 

Efektem projektu będzie:

 • doposażenie placówek w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
 • uzyskanie przez 61 uczniów kompetencji kluczowych,
 • uzyskanie kwalifikacji/ kompetencji zawodowych przez 2 nauczycieli.

 

Wartość projektu: 262.100,00 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 222.785,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.09.2022r. – 30.06.2023r.