18.02.2020
Imieniny: Konstancji, Krystiana i Sylwany
 

Jesteś tutaj

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilamowicach

Wersja do wydruku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilamowicach

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Wilamowicach jest Burmistrz Wilamowic, ul. Rynek 1,
43-330 Wilamowice.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

 • pisemnie na adres Urząd Gminy w Wilamowicach;
 • na adres poczty elektronicznej: iodo@wilamowice.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jako organie samorządu terytorialnego, przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • innych niż wyżej wymienionych, a mieszczących się w działaniach statutowych gminy, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w w/w celach dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań ustawowych, statutowych, powierzonych Administratorowi;
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy;
 • podmiotom współrealizującym projekty społeczne dofinansowane ze środków zewnętrznych, realizowane przez Urząd Gminy, w zakresie wynikającym ze specyfiki działań objętych finansowaniem.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, wymagany przepisami prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każda osoba, której dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być:

 • obowiązkiem wynikającym z ustawy – w tej sytuacji niepodanie danych osobowych będzie sankcjonowane przepisami prawa;
 • konieczne do zrealizowania Państwa sprawy – nieudzielenie informacji o danych osobowych może spowodować, że wniosek nie zostanie rozpatrzony;
 • warunkiem zawarcia umowy – niepodanie danych uniemożliwi ewentualne zawarcie umowy.

INFORAMCJE O ZAUMOTYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale administrator nie przewiduje ich profilowania.