18.02.2020
Imieniny: Konstancji, Krystiana i Sylwany
 

Jesteś tutaj

MONITORING W URZĘDZIE GMINY

Wersja do wydruku

MONITORING W URZĘDZIE GMINY

Administratorem danych rejestrowanych przez monitoring jest Burmistrz Gminy Wilamowice z siedzibą w Wilamowicach, przy ul. Rynek 1. Monitoringiem objęty jest:

  • Budynek Urzędu Gminy oraz jego otoczenie, ul. Rynek 1, 43-300 Wilamowice (parking, wejścia do budynku, chodnik przed budynkiem);
  • Budynek Gminnego Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Gminie Wilamowice, Rada Miejska, ul. Paderewskiego 3, 43-300 Wilamowice (wejście do budynku).

Szczegółowe informacje o monitoringu oraz przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz na stronie internetowej www.wilamowice.pl.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych (wizerunek osób) jest Burmistrz Wilamowic, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

  • pisemnie na adres Urząd Gminy w Wilamowicach;
  • na adres poczty elektronicznej: iodo@wilamowice.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu:

  • zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej;
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane są przetwarzane na podstawie:

  • Ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym;
  • Ustawy z dnia  26 czerwca  1974 r.  –  Kodeks  pracy.

ODBIORCY DANYCH Z MONITORINGU

Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH WIZERUNEK ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY

Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich. Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo do ograniczenia przetwarzania. Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORAMCJE O ZAUMOTYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.