09.12.2023
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
...

Jesteś tutaj

Podatek od nieruchomości - Osoby Prawne

Wersja do wydruku

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE W 2023 ROKU

 

  • telefony kontaktowe:

    (33) 812-94-49, (33) 812-94-51, (33) 812-94-30

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

1. Od budynków lub ich części:

 

1) mieszkalnych

1 zł od 1 mpowierzchni użytkowej

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

 26,88 zł od 1 mpowierzchni użytkowej

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarcze w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

13,47  od 1 mpowierzchni użytkowej

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 
5,87 zł od 1 mpowierzchni użytkowej

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

4,84 zł od 1 mpowierzchni użytkowej

2. Od budowli:

 

a) według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem:

2%

b) budowli służących do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

0,5%

3. Od gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

1,05 zł od 1 mpowierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni:

5,79 zł od 1 ha powierzchni

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za wyjątkiem:

0,40 zł od 1mpowierzchni

d) gruntów stanowiących drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntówi budynków symbolem "dr" nie związanych z prowadzeniem działaności gospodarczej

0,01 zł od 1mpowierzchni

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz.U z 2017r.poz.1023,1529 i 1566),i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 

 

3,81 zł od 1mpowierzchni

Do pobrania druki deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z odpowiednimi załącznikami :

 

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PODATNIKÓW PYTANIA