08.12.2023
Imieniny: Delfiny, Marii i Wirginiusza
...

Jesteś tutaj

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”

Wersja do wydruku

Projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 5.1.2. „Gospodarka wodno – ściekowa RIT”

 

Beneficjent: Gmina Wilamowice

Okres realizacji projektu: 31.07.2018r. – 29.02.2020r.

Wartość projektu ogółem: 22.309.480,77 złotych netto

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12.024.751,55 złotych.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest spełnienie przez aglomerację Zasole Bielańskie wymagań wynikających z Dyrektywy Rady 91/271/EWG w zakresie wyposażenia w zbiorcze systemy zbierania ścieków, spełnienia przez oczyszczalnię standardów oczyszczania ścieków oraz zapewnienia wydajności oczyszczalni odpowiadającej ładunkowi generowanemu na obszarze aglomeracji Zasole Bielańskie.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim – rozbudowa istniejącej oczyszczalni typu ARBF (Qmax 400m3/d) na oczyszczalnię pracującą w układzie przepływowym (Qśr. 1174 m3/d).

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków o długości 6,87km w rejonie ulic Piękna, Mostowa, Ptasznik, Wrotnowska w Zasolu Bielańskim

 

Postępowania przetargowe rozstrzygnięte w ramach projektu:

  1. Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”

Wykonawca: Sweco Consulting sp. z o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań

Data podpisania umowy: 03.01.2018r.

Wartość zamówienia:  539 500,00  złotych netto; z czego:

Część A – nadzór inwestorski: 269.750,00 złotych netto ( koszty kwalifikowane )

Źródłami finansowania części A są środki finansowe: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środki z budżetu Gminy Wilamowice

Część B – zastępstwo inwestycyjne: 269.750,00 złotych netto ( koszty niekwalifikowane ), źródłami finansowania części B są w środki z budżetu Gminy Wilamowice ). 

 

  1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim

Wykonawca: Instalbud Sp. z o. o., ul. Boya-Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów

Data podpisania umowy: 28.06.2018r.

Termin zakończenia: 30.11.2019r.

Wartość zamówienia: 12.950.000,00 złotych netto

 

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim

Wykonawca: Firma Budowlana WULKAN Piotr Pająk, Jaroszowice 1, 34-100 Wadowice

Data wyboru Wykonawcy: 03.12.2018r.

Termin zakończenia: 30.09.2019r.

Wartość zamówienia: 4 557 145,34 złotych netto, z czego:

 

Część A – kanalizacja sanitarna o długości 6,87 km wraz z 3 przepompowniami ścieków: 4.128.731,57 złotych netto (koszty kwalifikowane),

Źródłami finansowania części A są środki finansowe: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środki z budżetu Gminy Wilamowice

Część B – kanalizacja sanitarna o długości 0,8909 km wraz z 1 przepompownią ścieków: 428.413,77 złotych netto (koszty niekwalifikowane),  źródłami finansowania części B są w środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, środki z budżetu Gminy Wilamowice ).