07.12.2019
Imieniny: Agaty, Dalii i Sobiesława
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA WILAMOWIC

Wersja do wydruku

ZARZĄDZENIE NR 53/2019
BURMISTRZA WILAMOWIC
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach, planowaną na dzień 21 sierpnia 2019 r., konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póź. zm.), uchwały nr XXXX/384/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności,

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał w sprawie:

 1. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

§ 2.

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie opublikowana dnia 14 sierpnia 2019 roku:

1) na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/.

  1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3, I piętro - pok. nr 15/.

  2. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach
   1420 sierpnia 2019 r.

  3. Projekty poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

  4. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

  5. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie
   z terminem określonym w ust.
   3 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

  6. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 3 oznacza akceptację projektów wymienionych w § 1.

  § 3.

  Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

  § 4.

  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

  § 5.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Burmistrz

  mgr Marian Trela

  Pliki: