18.05.2021
Imieniny: Alicji, Edwina i Eryka
...

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 "Kontrola i egzekwowanie"

Wersja do wydruku
Logo ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 3.1 „Kontrola i egzekwowanie” w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Na co można składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o której mowa w art. 76 ust. 2 lit. k rozporządzenia nr 508/20142, dla której kosztami kwalifikowalnymi zgodnie z § 8 pkt 8 lit. a rozporządzenia wykonawczego są koszty operacyjne wynagrodzeń brutto oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych brutto, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, płaconymi przez pracodawcę, oraz składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz nagród, premii i dodatków, jeżeli wynikają z regulaminu wynagradzania wnioskodawcy, o którym mowa w § 5 pkt 1 lit. b rozporządzenia wykonawczego, w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonywanych zadań przez:

  1. pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli stad ryb podlegających indywidualnym programom kontroli i inspekcji, ustanowionym zgodnie z art. 95 rozporządzenia nr 1224/20093;
  2. pracowników odpowiedzialnych za obsługę finansową i kadrową przeprowadzania kontroli, o której mowa w punkcie pierwszym;
  3. obserwatorów kontroli, o których mowa w art. 73 i art. 73a rozporządzenia nr 1224/2009;
  4. członków załóg statków patrolowych służących przeprowadzaniu kontroli, o której mowa w punkcie pierwszym.

Kto może składać wnioski

Wnioski o dofinansowanie może składać Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego4.

Kiedy można złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 28 kwietnia 2021 r. do dnia 11 maja 2021 r. włącznie.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy5. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego6.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji

Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 2 000 000,00 złotych.

Kryteria wyboru operacji

Kryterium wyboru operacji jest kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140), w § 13 i § 14 ust. 2 oraz w załączniku do rozporządzenia wykonawczego7.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/program-rybactwo-i-morze-2014-2020... i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-po-ryby.

Inne ważne informacje

Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.

Opis promocji operacji

We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych planowanych dla operacji (w tym w zakresie np. oznakowania miejsca realizacji operacji). Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi8.

Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach

Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi9.

1zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1437, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;
3rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki  rybołówstwa, zmieniające  rozporządzenia  (WE)  nr  847/96,  (WE)  nr 2371/2002, (WE)  nr  811/2004,  (WE)  nr  768/2005,  (WE)  nr  2115/2005,  (WE)  nr 2166/2005,  (WE)  nr  388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem nr 1224/2009”;
4zgodnie z § 5 pkt 1 lit. b rozporządzenia wykonawczego;
5zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego;
6zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
7zgodnie z § 10 rozporządzenia wykonawczego;
8adres lokalizacji:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020  
9zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140).

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria