23.04.2021
Imieniny: Ilony, Jerzego i Wojciecha
...

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu"

Wersja do wydruku
Logo ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza1 nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.
Na co można składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.1 „Plany produkcji i obrotu” składa się na przygotowanie i wdrażanie planów produkcji i obrotu2 na rok 20213.
Kto może składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie mogą składać uznane organizacje producentów ryb lub ich związki4.
Kiedy można złożyć wniosek
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 15 kwietnia 2021 r. włącznie.
Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Jednocześnie za miejsce realizacji operacji uznaje się siedzibę wnioskodawcy5. Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego6. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie7.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 31 160 948,57 złotych.
Kryteria wyboru operacji
Na podstawie danych zawartych we wniosku o dofinansowanie Agencja sporządza listę wniosków
o dofinansowanie do oceny w odniesieniu do operacji realizowanej w ramach ww. działania na podstawie kolejności złożenia wniosków o dofinansowanie8.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdują się na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
www.arimr.gov.pl i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-51-plany-produkcji-i-obrotu.  

Inne ważne informacje
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.
Opis promocji operacji
We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych planowanych dla operacji (w tym w zakresie np. oznakowania miejsca realizacji operacji). Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi9.
Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi10.
Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach
Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi11.

1zgodnie § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. poz. 1965 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem wykonawczym”;
2zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego;
3zgodnie z art. 66 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanym dalej „rozporządzeniem nr 508/2014”;
4zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
5zgodnie z § 30 ust. 8 i 9 rozporządzenia wykonawczego;
6zgodnie z § 30 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego;
7zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego;
8zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia wykonawczego;
9adres lokalizacji:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020;
10adres lokalizacji:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dodatkowe-dokumenty-dla-beneficjentow;
11zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm) w zw. z art. 16 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2140).

Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Gospodarka odpadamiProjekty unijne Galeria