21.01.2021
Imieniny: Agnieszki, Jarosława i Nory
...

Jesteś tutaj

Zarządzenie nr 45 /2014 Burmistrza Wilamowic z dnia 21 lipca 2014 r.

Wersja do wydruku

Zarządzenie nr 45 /2014
Burmistrza Wilamowic
z dnia 21 lipca 2014 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przed sesją Rady Miejskiej w Wilamowicach planowaną na dzień 30 lipca 2014 r. konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie projektów aktów w dziedzinie dotyczącej ich działalności

Na podstawie:

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

 • art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), działających na terenie Gminy Wilamowice, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie:

 1. Zmiany Uchwały Nr XLI/386/10 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wilamowice lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg;

 2. Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Wilamowice przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

 3. Zmiany uchwały nr XXIX/267/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Wilamowice na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

 4. Zmiany uchwały nr XXV/231/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Wilamowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

§ 2

 1. Informacja o podjętych konsultacjach zostanie:

  • opublikowana dnia 22 lipca 2014 roku,

   - na stronie internetowej www.gmina.wilamowice.pl /zakładka: konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi/

 

 1. - w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilamowice /zakładka: zarządzenia/

  • wyłożona do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

 1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyznaczony zostaje na okres w dniach 22 – 29 lipca 2014 r.

 2. Projekty uchwał poddane konsultacjom i wymienione w § 1 stanowią załączniki nr 1 – 4 do niniejszego Zarządzenia.

 3. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie w/w projektów uchwał odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy – Pan Andrzej Kołtun.

 4. Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 w Biurze Rady Miejskiej w Wilamowicach /Gminne Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, I piętro, pok. Nr 15/.

 5. Nie przedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza akceptację projektów uchwał wymienionych w § 1.

§ 3.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Miejskiej w Wilamowicach jako uzasadnienie do projektów uchwał.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Wilamowic

mgr Marian Trela

 

Pliki: