09.12.2023
Imieniny: Anety, Leokadii i Wiesława
...

Jesteś tutaj

Najczęściej zadawane pytania - podatek od nieruchomości - osoby prawne

Wersja do wydruku

 

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych

 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych

 • współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania – obowiązek ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach; jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne

 • użytkownikami wieczystymi gruntów

 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

  • jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem – obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Co stanowi przedmiot opodatkowania w podatku od nieruchomości?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty

 • budynki lub ich części

 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

z wyjątkiem wymienionych w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także zwolnionych na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, oraz  Uchwała nr XLI/335/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie określenia na 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących
w Gminie Wilamowice.

 

Jakie wielkości należy przyjąć jako podstawę opodatkowania gruntów, budynków, budowli?

Podstawę opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów - powierzchnia tych gruntów

 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa (powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe)

 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne , a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych- ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli natomiast budowla jest przedmiotem leasingu i odpisów dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz nie pomniejszoną o spłatę wartości początkowej. W przypadku kiedy od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika.

Kiedy powstaje, a kiedy wygasa obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Do czego zobowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej?

"Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia). Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek  właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia."

Deklaracja na podatek od nieruchomości

 

WAŻNE ZMIANY od 2016r.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Gdzie można zapłacić podatek ?

"Podatek należy zapłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wilamowicach. O numerze indywidualnego rachunku Burmistrz Wilamowic informował podatników w marcu 2010r. ( każdej nieruchomości przypisany jest indywidualny numer konta bankowego).

Podatnicy, którzy dotychczas nie składali deklaracji na podatek od nieruchomości wpłacają podatek na podstawowe konto bankowe Urzędu Gminy Wilamowice"

 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE:

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 2. Uchwała nr XLI/335/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice

 3. Uchwała nr XV/114/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopoada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych