ODPDY Z ROLNICTWA (FOLIA, SZNURK, OPONY)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.) poniżej podaje się adres punktu zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.
 

Adres 
punktu
Rodzaj zbieranych odpadów Nazwa podmiotu
zbierającego
Kontakt  telefoniczny
ul. Więźniów Oświęcimia 54
43-330 Wilamowice

 
•    folia
•    sznurek
•    zużyte opony
Przedsiębiorstwo
Usługowo - Handlowe
Sternat Marek
501 611 447
501 089 608

 

Odpady w punkcie przyjmowane są  odpłatnie. Termin dostarczenia odpadów do punktu należy uzgodnić z w/w zbierającym. Cennik przyjęcia poszczególnych rodzajów odpadów jest dostępny w punkcie zbierania odpadów.


Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2023 poz. 1587, z późn. zm.) odpady komunalne nie obejmują min. odpadów z rolnictwa.


Biorąc pod uwagę powyższe Gmina nie pokrywa kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.