PSZOK

Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

ul. Więźniów Oświęcimia 54, 43-330 Wilamowice

czynny: środa 10.00 - 18.00 , sobota 7.00 - 15.00

kontakt: tel. 501-089-608, 501-611-447


Dane podmiotu przyjmującego odpady komunalne w PSZOK

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sternat Marek

ul. Pańska 39, 43-330 Stara Wieś


Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych w PSZOK

1) papier,
2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) szkło,
4) bioodpady – odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, za wyjątkiem zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
5) bioodpady – pozostałe bioodpady niewymienione w punkcie 4), w tym skoszona świeża trawa, liście, ścięte kwiaty, części drobnych gałęzi, których wielkość nie będzie przekraczać 40 cm itp. – pochodzące z nieruchomości, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny, dla której została złożona deklaracja, za wyjątkiem zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
6) odpady niebezpieczne,
7) przeterminowane leki i chemikalia, 
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) zużyte opony w ilości do 8 szt. od właściciela nieruchomości w danym roku kalendarzowym,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z drobnych prac wykonanych we własnym zakresie nie wymagających pozwolenia na budowę czy rozbiórkę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót) – w ilości do 2 m3 od właściciela nieruchomości w danym roku kalendarzowym,
14) odpady tekstyliów i odzieży,
15) popiół.
Przed przekazaniem odpadów proszę o zapoznanie się z regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wilamowice (treść dokumentu w załączniku).

Zasady przyjmowania odpadów w PSZOK 

Odpady do PSZOK właściciel/mieszkaniec dostarcza własnym transportem.
Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK.
Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do:
1) podania adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą,
2) okazania dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Wilamowice lub okazania dowodu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wilamowice za ostatni kwartał.
Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.
Odpady w PSZOK gromadzi się selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, zgodnie ze wskazaniami pracownika PSZOK. 
Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK oraz do ich umieszczenia w odpowiednim kontenerze, pojemniku lub wyznaczonym miejscu zobowiązany jest właściciel/ mieszkaniec dostarczający odpady.  
Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK jest udokumentowane.
W przypadku korzystania z usługi transportu, przywożący odpad musi posiadać pisemne upoważnienie właściciela lub mieszkańca nieruchomości do przekazania w jego imieniu odpadów do PSZOK. Upoważnienie musi zawierać dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować właściciela i transportującego i jest jednorazowe (Wzór upoważnienia w załączniku).