ODPADY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 poz. 1469, z późn. zm.) każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest posiadać aktualną umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dowody uiszczania opłat za te usługi.


Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.


W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości obowiązani są:

  • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Umowa na odbiór odpadów komunalnych winna być podpisana z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wpisanym do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Wilamowic – wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych przedstawia poniższa tabela.

Lp. Podmiot odbierający odpady komunalne Adres Kontakt
1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
Marek Sternat
ul. Pańska 39
43-330 Stara Wieś
tel. 33/845 75 14
tel. 501 611 447
2. Przedsiębiorstwo Komunalne KOMAX
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mickiewicza 8
32-650 Kęty
tel. 33/845 27 70
3. Sanit-Trans 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Międzyrzecze Górne 383
43-392 Międzyrzeczne Górne
tel. 33/815 79 74
tel. 33/814 59 12
4. Auto-Gum Tomasz Chowaniec ul. Partyzantów 77F
32-650 Kęty
tel. 606 474 056
5. Operatus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Cieszyńska 291
43-384 Jaworze
tel. 33/816 84 82
6. P.H.U. OPERATUS
Marian Krajewski
ul. Cyniarska 38
43-300 Bielsko Biała
tel. 33/816 84 82
7. ATRA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 120
43-353 Porąbka
tel. 608 090 399
8. PreZero Bielsko-Biała S.A ul. Reksia 6
43-300 Bielsko Biała
tel. 459 595 469
9. Agencja Komunalna  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kościelna 7
32-620 Brzeszcze
tel. 32/211 12 47
10. FCC Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Lecha 10
41-800 Zabrze
tel. 32/376 34 50
11. Zakład Usług Komunalnych  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bema 12A
32-602 Oświęcim
tel. 33/842 31 40
12. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Mirosław Olejarczyk
Wola Jachowa 94A
26-008 Górno
tel. 41/302 37 74
13. EKO-PLUS Zakład Usługowo-Handlowy 
Spółka Cywilna Sylwia Wala, Edward Grygierczyk
ul. Ślepa 10,
43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 667 862 208

Burmistrz Wilamowic prowadzi ewidencję umów zawartych miedzy przedsiębiorcami, a podmiotami odbierającymi odpady komunalne i przeprowadza w tym zakresie kontrole.


Brak posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych skutkuje nałożeniem kary grzywny (art. 10 ust. 2 w/w ustawy).