STAWKA OPŁATY I TERMINY

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 34,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 72,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – wysokość zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne konto bankowe, w następujących terminach:

  • za pierwszy kwartał do 31 marca danego roku,
  • za drugi kwartał do 30 czerwca danego roku,
  • za trzeci kwartał do 30 września danego roku,
  • za czwarty kwartał do 20 grudnia danego roku

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych. 

Numer konta bankowego podano w Zawiadomieniu płatności, które wygenerowano i przekazano na podstawie złożonej Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


W przypadku nieotrzymania indywidualnego numeru konta prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice, tel. 338129451 (Wydział Finansowy), tel. 33189466 (Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska).