ZAWIADOMIENIE LXVII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

ZAWIADOMIENIE
LXVII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 22 listopada 2023 r.
(tj. środa) o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji
i Edukacji w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, ul. Paderewskiego 3).


Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 października 2023 r.
4.    Wystąpienia zaproszonych gości.
5.    Informacja o kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się dnia 15 listopada 2023 r.
6.    Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.
7.    Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)     przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Aglomeracji Beskidzkiej 2040+;
2)    określenia na 2024 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice;
3)    określenia na rok 2024 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice;
4)    Programu Współpracy Gminy Wilamowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok;
5)    udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego w 2023 roku w celu dofinansowania realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4444S Czechowice-Bestwina-Dankowice-Jawiszowice na długości 1881 mb w Dankowicach - Etap I”;
6)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
7)    określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
8)    ustanowienia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
9)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;
10)    wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023.
8.    Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
9.    Zakończenie sesji. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej 
         Stanisława Kudłacik