Ergonomia

Gmina Wilamowice realizuje projekt pn. „Ergonomia w Gminie Wilamowice”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Celem głównym projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, co pozwoli na ułatwienie pozostania 41 pracowników (K-34, M-7, 9-50+,1 osoba z niepełnosprawnością) wykonujących pracę administracyjno-biurową oraz fizyczną w zatrudnieniu. Cel będzie realizowany poprzez działania prewencyjne - modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego - oraz działania świadomościowe - edukacyjno - szkoleniowe z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Grupą docelową są osoby w wieku aktywności zawodowej, zatrudnione na co najmniej 0,5 etatu u Beneficjenta.

Uczestnikami projektu są osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy Wilamowice stąd też te osoby zobowiązane są do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych – deklaracji uczestnictwa, formularza oraz oświadczenia RODO – wszystkie pola w ww. dokumentach winne zostać uzupełnione, zakres danych wynika z systemu monitorowania PEFS, do którego to dane wszystkich uczestników obligatoryjnie muszą zostać wprowadzone, dostęp do tych danych ma tylko i wyłącznie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszystkie dane dot. RODO mają Państwo zawarte w Oświadczeniu uczestnika projektu, które podpisujecie. Dokumenty w wersji papierowej będą przechowywane w Urzędzie Gminy. Dane z formularza nie będą przekazywane żadnym innym jednostkom czy podmiotom.

W ramach projektu realizowane będzie szkolenie „Profilaktyka zdrowotna - Ergonomia w miejscu pracy” oraz dokonane będą zakupy foteli, biurek ergonomicznych itp. wyposażenia stanowisk pracy. Aby otrzymać dofinansowanie i prawidłowo je rozliczyć niezbędne jest wypełnienie ww. dokumentów przez pracowników.

Ergonomia