ZAWIADOMIENIE LXVIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

ZAWIADOMIENIE
LXVIII sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 13 grudnia 2023 r.
(tj. środa) o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji
i Edukacji w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, ul. Paderewskiego 3).


Porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 22 listopada 2023 r.
4.    Wystąpienia zaproszonych gości.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie: 


1)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027;
2)    zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2023-2028 w Gminie Wilamowice, na terenie działania AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. 1 Maja 23;
3)    wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych mających siedzibę na terenie Gminy Wilamowice, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu;
4)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;
5)    wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023.
6.    Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
7.    Zakończenie sesji. 
 


Przewodnicząca Rady Miejskiej 
         Stanisława Kudłacik