ZAWIADOMIENIE LXIX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

ZAWIADOMIENIE
LXIX sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 27 grudnia 2023 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Restauracji „Rogowa” w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, Rynek 4).


Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 13 grudnia 2023 r.
4.    Wystąpienia zaproszonych gości.
5.    Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)    uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2024 rok;
2)    uchwalenia planu pracy Komisji Planowania Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2024 rok;
3)    uchwalenia planu pracy Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2024 rok;
4)    uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2024 rok;
5)    uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wilamowicach na 2024 rok;
6)    udzielenia przez Gminę Wilamowice pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na pokrycie kosztów, związanych z realizacją zadania pn.: ,,Zadania inwestycyjne (drogowe) Powiatu Bielskiego";
7)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;
8)    wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2023;
9)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;
10)    uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2024.
7.    Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
8.    Zakończenie sesji. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
         Stanisława Kudłacik