ZAWIADOMIENIE - sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach

ZAWIADOMIENIE
LXXI sesja Rady Miejskiej w Wilamowicach odbędzie się dnia 21 lutego 2024 r. (tj. środa) o godz. 14.30 w Gminnym Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edukacji w Wilamowicach (43-330 Wilamowice, ul. Paderewskiego 3)


Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 24 stycznia 2024 r.
4.    Wystąpienia zaproszonych gości.
5.    Kalendarz imprez kulturalno-sportowych na terenie Gminy Wilamowice planowanych
do realizacji w 2024 r.
6.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2023 r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice.
7.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wilamowice /policja, straż/.
8.    Informacja Burmistrza Wilamowic o realizacji zadań statutowych w okresie międzysesyjnym.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie: 
1)    przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wilamowicach;
2)    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2028;
3)    nadania tytułu "HONOROWY OBYWATEL GMINY WILAMOWICE" Panu Ferenc Süveges;
4)    nadania tytułu "HONOROWY OBYWATEL GMINY WILAMOWICE" Panu Tamás Szabó;
5)    nadania tytułu "HONOROWY OBYWATEL GMINY WILAMOWICE" Panu József Tóth;
6)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice;
7)    wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2024.
10.    Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
11.    Zakończenie sesji. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
         Stanisława Kudłacik