Opłaty za odpady komunalne w 2024r

Uwaga! Od stycznia 2024r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny nie ulega zmianie i wynosi 34,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Ponadto nie ulega zmianie wysokość zwolnienia dla właścicieli nieruchomości posiadających przydomowy kompostownik i kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – wysokość zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny. Tak więc stawka opłaty, do wyliczenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy zadeklarowanym kompostowaniu wynosi 31,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Biorąc pod uwagę powyższe do mieszkańców nie będą dostarczane nowe zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zawiadomienia są dostarczane tylko w przypadku zmiany stawki.

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn w/w stawki i liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne konto bankowe, bez wezwania, w następujących terminach:
- za pierwszy kwartał do 31 marca danego roku,
- za drugi kwartał do 30 czerwca danego roku,
- za trzeci kwartał do 30 września danego roku,
- za czwarty kwartał do 20 grudnia danego roku

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych.

Numer konta bankowego podano w Zawiadomieniu płatności, które wygenerowano i przekazano na podstawie złożonej Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieotrzymania indywidualnego numeru konta prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice, tel. 338129451 (Wydział Finansowy), tel. 33189466 (Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska).