23.10.2019
Imieniny: Edwarda, Marleny i Seweryna
 

Jesteś tutaj

Zakładki podstawowe

Podatek od nieruchomości - Osoby Fizyczne

Wersja do wydruku

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE W 2019 ROKU

 

  • telefony kontaktowe:
    (33) 812-94-49, (33) 812-94-51, (33) 812-94-30
INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. rolnego, leśnego. 
 
 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

1. Od budynków lub ich części:

 

1) mieszkalnych

0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

 22,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarcze w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,98 od 1 m2 powierzchni użytkowej

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działaności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 
4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

4,03 od 1 m2 powierzchni użytkowej

2. Od budowli:

 

a) według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkachi opłatach lokalnych, za wyjątkiem:

2%

b) budowli służących do zbiorwego odprowadzania i oczyszczania ścieków według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkachi opłatach lokalnych

0,5%

3. Od gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

0,87 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni:

4,71zł od 1 ha powierzchni

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za wyjątkiem:

0,33 zł od 1m2 powierzchni

d) gruntów stanowiących drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntówi budynków symbolem "dr" nie związanych z prowadzeniem działaności gospodarczej

0,01 zł od 1m2 powierzchni

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz.U z 2017r.poz.1023,1529 i 1566),i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 

 

3,09 zł od 1m2 powierzchni

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ PODATNIKÓW PYTANIA