03.10.2023
Imieniny: Bogumiła, Gerarda i Józefy
...

Jesteś tutaj

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2018 roku

Wersja do wydruku

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ ZREALIZOWANYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2018 ROKU

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach – etap I”

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę 4,01478 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z pompownią sieciową i pompowniami przydomowymi w rejonie ul. Rolniczej, Starowiejskiej, Widokowej, Krajobrazowej, Zacisznej w Pisarzowicach. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; typ operacji: "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego PROW na lata 2014-2020.

Wykonawca:

Konsorcjum firm:

1. Firma Budowlana Wulkan Piotr Pająk, Jaroszowice 1; 34-100 Wadowice

2. „Aqua-System” Sp. z o.o.  ul. Witosa 118, 43-300 Bielsko-Biała

Wartość zadania: 3.945.396,88 zł brutto współfinansowane z PROW w wysokości 1.688.265 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokości 1.969.368,00 zł

Termin wykonania prac: 30 kwiecień 2019 r.

 

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach”

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach. Projektowana sala będzie miała następujące wymiary:
46,75 m x 25,90 m x 12,9 m. Powierzchnia użytkowa wyniesie 1327,95 m2, kubatura 11 200,00 m3. Projektowana sala będzie posiadała 2 kondygnacje. Na parterze (o pow. użytkowej 1033,95 m2) znajdą się: sala gimnastyczna, komunikacja, magazyn sprzętu sportowego, toalety, pokój instruktorów, węzły sanitarne, pom. gospodarcze, szatnie oraz klatka schodowa. Na piętrze
(o pow. użytkowej 294,00 m2) poza klatką schodową i komunikacją znajdą się: sale tematyczna
i rytmiki, magazyn sprzętu oraz węzły sanitarne. Inwestycja będzie usytuowana w miejscu istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym - przewidziane do rozbiórki.

Planowane roboty budowlane stanu surowego obejmują wykonanie m.in.:

- robót ziemnych,

- wykopy pod fundamenty,

- robót betoniarskich,

- wylewanie fundamentów,

- robót murarskich,

- ścian,

- robót ciesielskich,

- wykonania konstrukcji dachu,

- robót dekarskich pokrycia połaci dachu wraz z obróbkami.

Ponadto przewiduje się roboty wykończeniowe obejmujące elementy wykończenia wnętrza, roboty elewacyjne i instalacyjne, a także zagospodarowanie terenu na zewnątrz.

Wykonawca: P.U.H. Henryk Jurczak z Porąbki

Termin rozpoczęcia prac: czerwiec 2018 r.

Termin wykonania prac: 30 maja 2020 r.

Wartość zadania: 4.888.851,00 zł brutto współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
w wysokości 1 670 400,00 zł

 

 

 

 

„Przebudowa dróg ulicy Pańskiej i Św. Floriana w Pisarzowicach wraz z budową mostu w ciągu ulicy Pańskiej”

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych ul. Pańskiej i ul. Św. Floriana
w Pisarzowicach wraz z budową mostu w ciągu ul. Pańskiej nad potokiem Pisarzówka.

Przebudowa przedmiotowych dróg polega na poszerzeniu istniejącej jezdni do 6,0 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego szerokości 3,0 m, umocnienia skarp potoku oraz budowę kanalizacji deszczowej. W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonanie następujących elementów:

- jezdnia szerokości 6,0 m,

- ciąg pieszo-rowerowy szerokości 3,0 m,

- pobocza szerokości 0,75 m z kruszywa kamiennego,

- korekta istniejących rowów (częściowe umocnienie),

- odwodnienia liniowe (korytka ściekowe) wraz z wpustami drogowymi.

W ramach niniejszego zadania przewiduje się również częściową rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu ul. Pańskiej w Pisarzowicach nad potokiem Pisarzówka. Nowy obiekt zaprojektowany został jako obiekt jednoprzęsłowy o konstrukcji płytowej. Na obiekcie przewidziano jezdnię o szerokości 6,00 m, wzdłuż której projektuje się chodniki o szerokości (część użytkowa) 3,20 m – od strony północnej oraz 2,00 – od strony południowej. Na krawędziach obiektu projektuje się montaż barieroporęczy typu sztywnego (2 x 0,60 m – część techniczna). Skarpy koryta cieku
w obrębie obiektu zostaną zabezpieczone przez wykonanie umocnienia z kamienia łamanego na betonie. Umocnienia te zostaną wykonane na długości pozostawionych istniejących konstrukcji przyczółków. Dla ograniczenia zajęcia terenu zaprojektowano wzdłuż granicy działki 2032 wykonanie muru oporowego. Mur o konstrukcji klasycznej w postaci żelbetowej ściany oporowej, dylatowanej na długości z segmentami o zmiennej wysokości. Na murze oporowym zaprojektowano wykonanie w górnej części wspornika na którym zostanie usytuowana barieroporęcz oraz fragment chodnika. W chwili obecnej odwodnienie ulicy Pańskiej na odcinku pomiędzy istniejącym obiektem mostowym, a skrzyżowaniem z ulicą Bielską odbywa się w sposób powierzchniowy do zlokalizowanych wzdłuż drogi rowów przydrożnych. Rów od strony północnej w rejonie zjazdu na posesję 2031/1 i 2031/2 został zarurowany na długości ok. 31,5 m. Natomiast końcowy odcinek – wylot do potoku Pisarzówka jest wykonany ponownie w postaci rowu otwartego częściowo wyłożonego korytkami betonowymi. Z uwagi na kolizję z projektowanym murem oporowym konieczna jest korekta trasy końcowego odcinka rowu wraz z miejscem wylotu do potoku Pisarzówka. W związku z tym zaprojektowano rozbiórkę istniejącego zarurowania na długości
ok. 21 m i likwidację rowu otwartego poniżej istniejącego zarurowania wraz z wylotem do potoku Pisarzówka oraz wykonanie poniżej zjazdu na posesję 2031/1 i 2031/2 studni kanalizacyjnej do której zostanie przyłączona nowo powstała kanalizacja deszczowa w związku z przebudową ulicy Pańskiej. Odcinek od projektowanej studni do wylotu (o długości całkowitej 29,9 m) zostanie w całości zarurowany oraz skorygowany zostanie jego przebieg wraz z miejscem wylotu do potoku Pisarzówka.

Wykonawca: „MOST-BUD” Eugeniusz Klimczak, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Złoty Potok 46

Wartość zadania: 2.318.852,24 zł brutto dofinansowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej
w wysokości 1 491 868,00 zł

Termin wykonania prac: do 30 listopada 2018 r.

 

„Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Wilamowice” – etap II rok 2018

Celem Programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

W kierunku ograniczenia niskiej emisji Gmina Wilamowice podjęła następujące czynności:

- wymianę nieekologicznych, starych pieców węglowych na kotły opalane węglem z załadunkiem automatycznym spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 albo kotły gazowe.

W roku 2018 w Gminie Wilamowice zostało wymienionych 50 starych pieców węglowych.

Wartość zadania: 624.000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach: 300.000,00 zł

 

 

 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim”

Celem projektu jest spełnienie przez aglomerację Zasole Bielańskie wymagań wynikających
z Dyrektywy Rady 91/271/EWG w zakresie wyposażenia w zbiorcze systemy zbierania ścieków, spełnienia przez oczyszczalnię standardów oczyszczania ścieków oraz zapewnienia wydajności oczyszczalni odpowiadającej ładunkowi generowanemu na obszarze aglomeracji Zasole Bielańskie.

Okres realizacji projektu: 03.01.2018r. – 29.02.2020r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim – rozbudowa istniejącej oczyszczalni typu ARBF (Qmax 400m3/d) na oczyszczalnię pracującą w układzie przepływowym (Qśr. 1174 m3/d).

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków
o długości 6,87km w rejonie ulic Piękna, Mostowa, Ptasznik, Wrotnowska w Zasolu Bielańskim

Wartość zadania: 22 331 443,76

Wysokość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020: 8 269 274,91

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: 7 600 000,00

 

„Doposażenie jednostek OSP w Gminie Wilamowice”

W ramach projektu zakupiono 3 stuki defibrylatorów oraz 2 torby ratownicze dla jednostek OSP.

Wartość zadania: 30 768,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości : 30 460,32 zł